Popular Posts

Thursday, November 8, 2012

NEWSFLASH: ZC Judge Estacio Rules in Favor of Niqaabi Studes; Orders UZ to Enrol Them

NEWSFLASH: ZC Judge Estacio Rules in Favor of Niqaabi Studes; Orders UZ to Enrol Them

ZC Judge Estacio Shows Philippines that Justice is NOT DELAYED NOR DENIED to Our Muslim Women Students
Judge Estacio Sets Example that PHL JUSTICE can Grind Swiftly when Propelled by astuteness, probity and sincerity
Judge Estacio Erases Bigotry Against VEILED (Hijaab-Niqaab) MUSLIM WOMEN in Zamboanga City
Judg...
e Estacio Re-BONDS the Once Broken Veils, Shattered Dreams of Mutanaqqibat (Niqaab wearing students in UZ)

Judge Estacio Brings Hope thru Right to Education for our Niqaabis who stopped for one whole semester pending resolution of case
Judge Estacio Lightens up Faith in the Justice System
Judge Estacio's Ruling Sends a Message Across that Peace and Proactivity Is a Way and NEVER VIOLENCE
Judge Estacio and the Staunch Defender of Hijaab-Niqaab, ATTY YASER APION, plus our "Hijab Commissioner" EDIL BADDIRI have become instruments by ALLAH's Grace and Mercy to alleviate at times and to remove this time the difficulties of our hijaab and niqaab wearing Muslim women in the Philippines

To all those who joined us supplicate fervently to ALLAH SWT, barakallaahu feekum wa jazaakumullaahu khayran
Patience and steadfastness in times of crisis pleases ALLAH SWT; just as to remain humble and gracious in moments of victory or triumph is indeed a virtue :)
INDEED, good deeds such as safeguarding one's virtue, one's faith, and one's chastity must BE ENJOINED AND NOT FORBIDDEN
May your progeny increase and endure Judge Estacio, Atty Apion and Atty Baddiri, aameen!
Nahmadullaah wa nashkuruh, ipinaabot namin ang aming salamat sa inyong lahat... Allaahu akbar Allaahu akbar Allaahu akbar
Sa mga mutanaqqibat at inyong mga magulang- tunay ngang kinagigiliwan kayo ng ALLAH SWT ♥
ikinararangal namin kayo dahil sa kabila ng mga balakid pinili ninyong ipagtanggol ang inyong deen baarakallaahu feekum kahanga-hanga ang inyong eeman ♥
(PRESS RELEASE by WARINA SUSHIL A. JUKUY, SecGen, Hijaab-Niqaab Advocacy Network)

Ipinakita ni JUDGE ESTACIO, na ang KATARUNGAN ay HINDI IPINAGPAPALIBAN o IPINAGKAKAIT Para sa ATING mga Kababaihang Muslim
Nagbigay ng Ehemplo si JUDGE ESTACIO na ang HUSTISYA sa Pilipinas Maaring Gumiling Nang Mabilis Kapag Pinagana ng katalasan ng kamulatan, kapahaman at sinseridad
Pinawi at Binura ni JUDGE ESTACIO and DISKRIMINASYON Laban sa mga Nakabalot (ang Awrat) na Kababaihang Muslim sa Lungsod ng Zamboanga
Muling Binuo ni JUDGE ESTACIO ang dating Nilabag na HIJAAB-NIQAAB at Pira-pirasong Pangarap ng ating mga Mutanaqqibat (mga kababaihang Muslim balot ang kabuuan maliban ang kanilang mga mata)
PAG-ASA sa pamamagitan ng KARAPATAN sa EDUKASYON ang HATID ng DESISYON ni JUDGE ESTACIO pabor sa mga Niqaabis Di-nakapag aral nitong unang semester dahil ayaw nilang mahubaran ang kanilang dangal at pananampalataya
Binigyang LIWANAG ni JUDGE ESTACIO ang ating dating makulimlim na PANANALIG sa Sistema ng Hustisya sa Pinas
Isang Mensahe ang Napaabot ni JUDGE ESTACIO: Isang MAKABULUHANG PARAAN ang Proaktibidad at KAPAYAPAAN-kailanman HINDI ang KARAHASAN
Para sa aming magigiting na tagapagtanggol Judge Estacio, the Staunch Defender of Hijaab-Niqaab, ATTY YASER APION, pati ang aming "Hijab Commissioner" EDIL nagsilbi kayong instrumento dahil na rin sa awa ng ALLAH ang arRahmanir Raheem upang maibsan at sa pagkakataong ito, tuluyang mapawi ang paghihirap ng ating mga hijaabi at niqaabi sa Pilipinas
Sa lahat ng sumama sa amin upang umusal ng taimtim na panalangin sa ALLAH SWT barakallaahu feekum wa jazaakumullaahu khayran
Ikinatutuwa ng ALLAH SWT ang ating pagiging mahinahon/mapasensiya at masigasig sa panahon ng krisis; at maging ang pananatiling mapagkumbaba at mapagpasalamat sa oras ng tagumpay o pagbubunyi, sadya ngang banal at marangal
Tunay nga, ang gawaing kabutihan tulad ng pag-iingat sa ating dangal, sa ating pananampalataya, sa ating kabusilakan dapat HINDI ipagbawal bagkus ito'y dapat suportahan
Nawa'y lumawig at humaba pa ang inyong salinhali Judge Estacio, Atty Apion and Atty Baddiri, aameen!
Nahmadullaah wa nashkuruh, ipinaabot namin ang aming salamat sa inyong lahat... Allaahu akbar Allaahu akbar Allaahu akbar

May we continue to humbly be of service to ALLAH, as we courageously face head on all obstacles from within and without our midst, as we struggle to practice what we comprehend and what we are obliged to preach, concomitantly as we internalize the meaning of : ♥ ♥ ♥ Verily, my obligatory prayer, my sacrifice, my living and dying is solely for Allah's sake Lord of the Universe. ♥ ♥ ♥
Aameen Ya Rabb ♥